PRODUCTION
PRODUCTION
PRODUCTION

BLIND SHAFT ; MANG JING (2002)

Film de LY YANGWANG SHUANGBAO et LI YIXIANG

BLIND SHAFT ; MANG JING (2002)

Film de LY YANGLI YIXIANG, WANG SHUANGBAO, WANG BAOQIANG et une actrice non identifiée

BLIND SHAFT ; MANG JING (2002)

Film de LY YANGWANG BAOQIANG, WANG SHUANGBAO et LI YIXIANG