PRODUCTION / WARNER BROS
PRODUCTION / RUN RUN SHAW
PRODUCTION / RUN RUN SHAW
PRODUCTION / RUN RUN SHAW
PRODUCTION / RUN RUN SHAW

TIGRE ET DRAGON ; CROUCHING TIGER HIDDEN DRAGON (1999)

Film de Ang LEEZHANG ZIYI CHENG PEI PEI

L'HIRONDELLE D'OR ; DA ZUI XIA (1966)

Film de KING HUCHENG PEI-PEI en compagnie d'acteurs non identifiés

L'HIRONDELLE D'OR ; DA ZUI XIA (1966)

Film de KING HUCHENG PEI-PEI en compagnie d'acteurs non identifiés

L'HIRONDELLE D'OR ; DA ZUI XIA (1966)

Film de KING HUCHENG PEI-PEI (assise)en compagnie d'acteurs non identifiés

L'HIRONDELLE D'OR ; DA ZUI XIA (1966)

Film de KING HUCHENG PEI-PEI en compagnie d'acteurs non identifiés