PRODUCTION / PYRAMIDE PRODUCTIONS, ARC LIGHT FILMS
PRODUCTION
PRODUCTION
PRODUCTION / EMPEROR MOTION PICTURE
PRODUCTION / EMPEROR MOTION PICTURE
PRODUCTION / EMPEROR MOTION PICTURE

BLUE GATE CROSSING ; LANSE DA MEN (2002)

Film de YEE CHIH-YENGUEY LUN-MEI et CHEN BO-LIN

LOVE OF MAY ; WU YUE ZHI LIAN (2004)

Film de HSU HSIAO-MINGCHEN BO-LIN et LIU YIFEI

LOVE OF MAY ; WU YUE ZHI LIAN (2004)

Film de HSU HSIAO-MINGCHEN BO-LIN et LIU YIFEI

SHAOLIN BASKET ; GONG FU GUAN LAN ; KUNG FU DUNK (2007)

Film de Kevin CHU (CHU YEN-PING)

SHAOLIN BASKET ; GONG FU GUAN LAN ; KUNG FU DUNK (2007)

Film de Kevin CHU (CHU YEN-PING)

SHAOLIN BASKET ; GONG FU GUAN LAN ; KUNG FU DUNK (2007)

Film de Kevin CHU (CHU YEN-PING)